خبرها

۱۲ تیر ۱۳۹۶

تیگو7 درهفت شهر(شیراز)

گزارش برنامه تست درایو تیگوهفت  در هفت شهر

پایتخت شعروفرهنگ کشور شیراز

به شیراز آی وفیض روح قدسی            بجوی ازمردم صاحب کمالش

برنامه تست درهفت شهر از شهراصفهان وبا استقبال خوب مردم اصفهان شروع شد و درادامه در شهر شیراز دنبال شد.
این برنامه با مشارکت نمایندگی 235 جناب آقای دل افگار روزهای یکم ودوم تیرماه ، نمایندگی  400 جناب آقای تسلیم   در روزهای دوشنبه پنجم وسه شنبه ششم تیرماه و نمایندگی  285 جناب آقای تشویر در روزهای چهارشنبه هفتم و پنج شنبه هشتم تیرماه  برگزار گردید.

نمایندگی 235 جناب آقای دل افگار:

روزهای پنج شنبه وجمعه با برنامه ریزی آقای دل افکار و حضور مردم علاقه مند برای تست رانندگی تیگو7 این برناه دریک پیست استاندارد به اجراء درآمد .

ایشان  مصاحبه جالبی نیز درارتباط با مسائل مرتبط با تیگو7  با افراد مختلف پس از انجام تست انجام دادن .

نمایندگی 400 جناب آقای تسلیم:

در روزهای دوشنبه پنجم وسه شنبه ششم تیرماه وهم زمان با عید سعید فطر نمایندگی 400 جناب آقای تسلیم علاوه بر برگزاری  تست تیگو7 توسط مردم برنامه ائی هم برای تست تیگو7 ودر باند فرودگاه توسط دوتن ازخلبانان محترم شیراز ترتیب دادند .

نمایندگی 285 جناب آقای تشویر:

در روزهای چهارشنبه هفتم و پنج شنبه هشتم تیرماه نماینگی 285 برنامه معرفی تیگو7 به مردم و مسئولین ومدیران محترم اصناف شهرشیراز را به اجراء درآوردند .

 

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar