خبرها

۰۷ تیر ۱۳۹۶

تیگوهفت درهفت شهر

برند چری به منظور آشنائی بیشتر مخاطبان به ویژگیها وامکانات محصول جدید خود تصمیم به راه اندازی یک تور تست درایو درهفت شهرمختلف گرفته است ،  این شهرها عبارتند از تهران ، اصفهان ، شیراز،کرمان ، مشهد، تبریزوبابل میباشند .

درحال حاضردر شهرهای اصفهان وشیراز وبا مشارکت نماینگیهای چری تست خودرو ها درجریان میباشد که درادامه تصاویری ازاین تست و آزمایشها خدمتتان ارائه میگردد.
 


شیراز تست درایو توسط یکی از خلبانان عزیز شیرازی درفرودگاه . شیراز

انجام تست درایو درخیابنهای شیراز .
 

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar