خبرها

۰۵ تیر ۱۳۹۶

تست وبررسی فنی تیگو7 درشمال ایران

به نقل از روزنامه خودروامروز تیگو 7 طی نهصد کیلومتر درشرایط مختلف جاده ائی مورد تست وازمایش فنی قرارگرفت. .

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar